ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.co.za فروش
R89
1 سال
R0
1 سال
R89
1 سال
.web.za فروش
R89
1 سال
R0
1 سال
R89
1 سال
.org.za فروش
R89
1 سال
R0
1 سال
R89
1 سال
.net.za فروش
R89
1 سال
R0
1 سال
R89
1 سال
.africa جدید
R450
1 سال
R400
1 سال
R450
1 سال
.durban داغ
R199
1 سال
R199
1 سال
R199
1 سال
.capetown داغ
R199
1 سال
R199
1 سال
R199
1 سال
.com فروش
R300
1 سال
R300
1 سال
R300
1 سال
.net داغ
R300
1 سال
R300
1 سال
R300
1 سال
.org داغ
R300
1 سال
R300
1 سال
R300
1 سال
.biz داغ
R400
1 سال
R341
1 سال
R341
1 سال
.info داغ
R300
1 سال
R205
1 سال
R205
1 سال
.tv داغ
R680
1 سال
R680
1 سال
R680
1 سال
.co.zw جدید
R89
1 سال
R89
1 سال
R89
1 سال
.cc
R599
1 سال
R599
1 سال
R599
1 سال
.me
R349
1 سال
R349
1 سال
R349
1 سال
.mobi
R349
1 سال
R349
1 سال
R349
1 سال
.name
R199
1 سال
R199
1 سال
R199
1 سال
.ws
R355
1 سال
R355
1 سال
R355
1 سال
.academy
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.agency
R493
2 سال
R0
1 سال
R0
1 سال
.associates
R706
2 سال
R0
1 سال
R0
1 سال
.audio
R0
2 سال
R0
1 سال
R0
1 سال
.bar
R1,581
3 سال
R0
1 سال
R0
1 سال
.bargains
R683
7 سال
R0
1 سال
R0
1 سال
.best
N/A
R0
1 سال
R0
1 سال
.xyz
R308
1 سال
R308
1 سال
R308
1 سال
.zone
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.wtf
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.works
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.wiki جدید
R635
1 سال
R635
1 سال
R635
1 سال
.vision
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.villas
R541
1 سال
R541
1 سال
R541
1 سال
.ventures
R1,273
1 سال
R1,273
1 سال
R1,273
1 سال
.vacations
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.training
R94
1 سال
R94
1 سال
R94
1 سال
.toys
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.town
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.tools
R328
1 سال
R328
1 سال
R328
1 سال
.today
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
.technology
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.tax
N/A
R0
1 سال
R0
1 سال
.systems
R1,108
1 سال
R1,108
1 سال
R1,108
1 سال
.surgery
R659
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.services
R54,313
1 سال
R54,313
1 سال
R54,313
1 سال
.reviews
R541
1 سال
R541
1 سال
R541
1 سال
.repair
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.black
R1,181
1 سال
R1,181
1 سال
R1,181
1 سال
.capital
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.ae
N/A
R0
1 سال
R0
1 سال
.io داغ
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.cab داغ
R399
1 سال
R399
1 سال
R399
1 سال
.digital داغ
R349
1 سال
R349
1 سال
R349
1 سال
.ai جدید
R2,500
2 سال
R0
1 سال
R0
1 سال
.joburg
R199
1 سال
R199
1 سال
R199
1 سال
.be
N/A
R0
2 سال
R0
2 سال
.blog
R612
1 سال
R612
1 سال
R612
1 سال
.cloud
R401
1 سال
R401
1 سال
R401
1 سال
.club
R304
1 سال
R304
1 سال
R304
1 سال
.co
R500
1 سال
R500
1 سال
R500
1 سال
.co.uk
R300
1 سال
R300
1 سال
R300
1 سال
.de
R210
1 سال
R210
1 سال
R210
1 سال
.domains
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.nl
R189
1 سال
R189
1 سال
R189
1 سال
.online
R599
1 سال
R599
1 سال
R599
1 سال
.photography
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.site
R683
1 سال
R683
1 سال
R683
1 سال
.tech
R683
1 سال
R683
1 سال
R683
1 سال
.us
R617
1 سال
R517
1 سال
R517
1 سال
.website
R234
1 سال
R234
1 سال
R234
1 سال
.icu
R186
1 سال
R186
1 سال
R186
1 سال
.id
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.global
R1,581
1 سال
R1,581
1 سال
R1,581
1 سال
.ink
R635
1 سال
R635
1 سال
R635
1 سال
.design
N/A
R0
2 سال
R0
2 سال
.app
R401
1 سال
R401
1 سال
R401
1 سال
.to
R990
1 سال
R990
1 سال
R990
1 سال
.travel
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.fm
R2,361
1 سال
R2,361
1 سال
R2,361
1 سال
.cx
R470
1 سال
R470
1 سال
R470
1 سال
.direct
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.market
R450
1 سال
R450
1 سال
R450
1 سال
.marketing
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.social
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.sucks
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.buzz
R824
1 سال
R824
1 سال
R824
1 سال
.cool
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.fail
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.fun
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.lol
R658
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.ninja
R446
1 سال
R446
1 سال
R446
1 سال
.plus
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.rocks
R304
1 سال
R304
1 سال
R304
1 سال
.vip
N/A
R0
2 سال
R0
2 سال
.build
R1,463
1 سال
R1,463
1 سال
R1,463
1 سال
.builders
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.construction
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.contractors
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.plumbing
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.supply
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.trade
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.horse
R659
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.clothing
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.diamonds
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.energy
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
.furniture
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.glass
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
.gold
N/A
R0
2 سال
R0
2 سال
.jewelry
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.lighting
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.parts
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.shoes
R401
1 سال
R401
1 سال
R401
1 سال
.solar
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.tires
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.watch
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.limited
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.boutique
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.business
R234
1 سال
R234
1 سال
R234
1 سال
.company
R234
1 سال
R234
1 سال
R234
1 سال
.enterprises
R234
1 سال
R234
1 سال
R234
1 سال
.holdings
R1,299
1 سال
R1,299
1 سال
R1,299
1 سال
.industries
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.llc
R661
1 سال
R661
1 سال
R661
1 سال
.ltd
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.management
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.partners
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.work
R234
1 سال
R234
1 سال
R234
1 سال
.actor
R848
1 سال
R848
1 سال
R848
1 سال
.art
R304
1 سال
R304
1 سال
R304
1 سال
.dance
R541
1 سال
R541
1 سال
R541
1 سال
.gallery
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.style
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.theater
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.fit
R659
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.care
N/A
R0
2 سال
R0
2 سال
.clinic
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.coach
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.dental
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.fitness
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.health
R1,628
1 سال
R1,628
1 سال
R1,628
1 سال
.healthcare
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R0
1 سال
.vet
R1,084
1 سال
R1,984
1 سال
R1,084
1 سال
.expert
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.life
R550
1 سال
R550
1 سال
R550
1 سال
.store
R872
1 سال
R872
1 سال
R872
1 سال
.aero
R2,100
1 سال
R2,100
1 سال
R2,100
1 سال
.guru
R89
1 سال
R499
1 سال
R499
1 سال
.co.ls
R260
1 سال
R260
1 سال
R260
1 سال
.za.net
R200
1 سال
R0
1 سال
R0
1 سال
.khumalo
N/A
R0
2 سال
R0
2 سال
.inc
R51,949
1 سال
R51,949
1 سال
R51,949
1 سال
.pro
R401
1 سال
R401
1 سال
R401
1 سال
.vc
R824
1 سال
R824
1 سال
R824
1 سال
.us.org
R517
1 سال
R517
1 سال
R517
1 سال
.world
R683
1 سال
R683
1 سال
R683
1 سال
.us.com
R517
1 سال
R517
1 سال
R517
1 سال
.os
R1,533
1 سال
R1,533
1 سال
R1,533
1 سال
.space
R354
1 سال
R354
1 سال
R354
1 سال
.sh
R898
1 سال
R898
1 سال
R898
1 سال
.sg
R1,110
1 سال
R1,110
1 سال
R1,110
1 سال
.pe
R1,418
1 سال
R1,418
1 سال
R1,418
1 سال
.shop
R872
1 سال
R872
1 سال
R872
1 سال
.org.vc
R777
1 سال
R777
1 سال
R777
1 سال
.host
R470
1 سال
R470
1 سال
R470
1 سال
.org.uk
R226
1 سال
R226
1 سال
R226
1 سال
.org.ph
R1,250
1 سال
R1,250
1 سال
R1,250
1 سال
.accountant
R94
1 سال
R94
1 سال
R94
1 سال
.org.pe
R1,418
1 سال
R1,418
1 سال
R1,418
1 سال
.org.mx
R517
1 سال
R517
1 سال
R517
1 سال
.org.es
R519
1 سال
R519
1 سال
R519
1 سال
.org.au
R401
1 سال
R410
1 سال
R401
1 سال
.co.in
R141
1 سال
R141
1 سال
R141
1 سال
.com.au
R449
1 سال
R449
1 سال
R449
1 سال
.com.es
R283
1 سال
R283
1 سال
R283
1 سال
.com.mx
R564
1 سال
R564
1 سال
R564
1 سال
.com.pe
R1,418
1 سال
R1,418
1 سال
R1,418
1 سال
.com.ph
R1,250
1 سال
R1,250
1 سال
R1,250
1 سال
.com.sg
R1,110
1 سال
R1,110
1 سال
R1,110
1 سال
.com.vc
R824
1 سال
R824
1 سال
R824
1 سال
.de.com
R470
1 سال
R470
1 سال
R470
1 سال
.es
R519
1 سال
R519
1 سال
R519
1 سال
.fr
R307
1 سال
R307
1 سال
R307
1 سال
.jp.net
R257
1 سال
R257
1 سال
R257
1 سال
.la
R824
1 سال
R824
1 سال
R824
1 سال
.accountants
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
.li
R449
1 سال
R449
1 سال
R449
1 سال
.adult
R2,101
1 سال
R2,101
1 سال
R2,101
1 سال
.me.uk
R226
1 سال
R226
1 سال
R226
1 سال
.ae.org
R470
1 سال
R470
1 سال
R470
1 سال
.bz
R564
1 سال
R564
1 سال
R564
1 سال
.ch
R449
1 سال
R449
1 سال
R449
1 سال
.cm
R2,904
1 سال
R2,904
1 سال
R2,904
1 سال
.apartments
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.mx
R895
1 سال
R895
1 سال
R895
1 سال
.uk
R226
1 سال
R226
1 سال
R226
1 سال
.pw
R234
1 سال
R234
1 سال
R234
1 سال
.army
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.ph
R1,250
1 سال
R1,250
1 سال
R1,250
1 سال
.asia
R354
1 سال
R354
1 سال
R354
1 سال
.gg
R1,612
3 سال
R0
2 سال
R0
2 سال
.attorney
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.auction
R706
2 سال
R706
2 سال
R706
2 سال
.eu
R212
1 سال
R212
1 سال
R212
1 سال
.auto
R54,313
1 سال
R54,313
1 سال
R54,313
1 سال
.is
R812
1 سال
R812
1 سال
R812
1 سال
.in
R236
1 سال
R236
1 سال
R236
1 سال
.ca
R330
1 سال
R330
1 سال
R330
1 سال
.baby
R1,581
1 سال
R1,581
1 سال
R1,581
1 سال
.yokohama
R281
1 سال
R281
1 سال
R281
1 سال
.band
R541
1 سال
R541
1 سال
R541
1 سال
.yoga
R659
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.berlin
R1,250
1 سال
R1,250
1 سال
R1,250
1 سال
.wine
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.win
R84
1 سال
R84
1 سال
R84
1 سال
.vodka
R659
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.bid
R94
1 سال
R94
1 سال
R94
1 سال
.bike
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.bingo
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.bio
R1,770
1 سال
R1,770
1 سال
R1,770
1 سال
.blue
R401
1 سال
R401
1 سال
R401
1 سال
.bond
R1,441
1 سال
R1,441
1 سال
R1,441
1 سال
.boston
R354
2 سال
R354
2 سال
R354
2 سال
.br.com
R1,061
1 سال
R1,061
1 سال
R1,061
1 سال
.cafe
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.cam
R517
1 سال
R517
1 سال
R517
1 سال
.camera
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.camp
R1,108
1 سال
R1,108
1 سال
R1,108
1 سال
.car
N/A
R0
2 سال
R0
2 سال
.careers
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.casa
R281
2 سال
R281
2 سال
R281
2 سال
.casino
R2,857
1 سال
R2,857
1 سال
R2,857
1 سال
.catering
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.center
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.ceo
R2,195
1 سال
R2,195
1 سال
R2,195
1 سال
.chat
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.cheap
R683
1 سال
R683
1 سال
R683
1 سال
.church
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.city
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.claims
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.cleaning
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.click
R257
1 سال
R257
1 سال
R257
1 سال
.cn.com
R966
1 سال
R966
1 سال
R966
1 سال
.co.com
R659
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.com.de
R163
1 سال
R163
1 سال
R163
1 سال
.com.se
R281
1 سال
R281
1 سال
R281
1 سال
.community
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.computer
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.condos
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.consulting
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.contact
R260
1 سال
R260
1 سال
R260
1 سال
.cooking
R659
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.country
R659
1 سال
R659
1 سال
R659
1 سال
.coupons
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.courses
R824
1 سال
R824
1 سال
R824
1 سال
.credit
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
.creditcard
R2,857
1 سال
R2,857
1 سال
R2,857
1 سال
.cricket
R94
1 سال
R94
1 سال
R94
1 سال
.cruises
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.cymru
R351
1 سال
R351
1 سال
R351
1 سال
.cyou
R115
1 سال
R115
1 سال
R115
1 سال
.date
R94
1 سال
R94
1 سال
R94
1 سال
.dating
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.deals
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.degree
R990
1 سال
R990
1 سال
R990
1 سال
.delivery
R0
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.democrat
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.dentist
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.desi
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.diet
N/A
R0
2 سال
R0
2 سال
.directory
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.discount
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.doctor
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
R1,912
1 سال
.dog
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.download
R94
1 سال
R94
1 سال
R94
1 سال
.earth
R517
1 سال
R517
1 سال
R517
1 سال
.eco
R1,581
1 سال
R1,581
1 سال
R1,581
1 سال
.education
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.email
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.engineer
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.engineering
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
R1,084
1 سال
.equipment
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.estate
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.eu.com
R470
1 سال
R470
1 سال
R470
1 سال
.events
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.exchange
R706
1 سال
R706
1 سال
R706
1 سال
.exposed
R493
1 سال
R493
1 سال
R493
1 سال
.group
R467
1 سال
R467
1 سال
R467
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود